Rezidentiat.info

Site oficial al concursurilor nationale de rezidentiat.

Rezidentiat pe post, sesiunea 22 iunie 2008

Ministerul Sanatatii Publice organizeaza concurs national de intrare în rezidentiat pe post în medicina, medicina dentara si farmacie la data de 22 iunie 2008. Concursul se desfasoara în centrul universitar Bucuresti pentru toate cele trei domenii de specialitate.

Metodologie pentru desfasurarea concursului

  descarca metodologia pentru desfasurarea concursului (format .pdf)

Anexa nr. 1


M E T O D O L O G I E
pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post în medicina,
medicina dentara si farmacie, sesiunea 22 iunie 2008

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. Ministerul Sanatatii Publice organizeaza concurs national de intrare în rezidentiat pe post în medicina, medicina dentara si farmacie la data de 22 iunie 2008. Concursul se desfasoara în centrul universitar Bucuresti.

Art. 2. Unitatile si specialitatile pentru care se organizeaza rezidentiat pe post la data de 22 iunie 2008 sunt aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Art. 3. Pentru organizarea concursului de rezidentiat pe post este desemnata o comisie centrala formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice si ai Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si este aprobata prin ordin comun al ministrului educatiei,cercetarii si tineretului si al ministrului sanatatii publice.

Art. 4. (1) Concursul se desfasoara sub forma de test-grila cu 200 de întrebari, pe o durata de 4 ore.
(2) Punctajul minim de promovare reprezinta 65% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebari pentru fiecare domeniu.
(3) Ocuparea posturilor se face în ordinea punctajului de promovare obtinut, în limita posturilor publicate pentru fiecare domeniu, în cadrul judetului pentru care s-a concurat.

Art. 5. Rezidentii au obligatia sa efectueze pregatirea si sa sustina examenul de specialist în maximum 5 ani de la absolvire.

Art. 6. Informatiile generale importante despre concursul de rezidentiat pe post sunt facute publice prin presa, radio, TV, iar cele de detaliu, prin publicare în ziarul "Viata Medicala", precum si prin Internet, la adresa www.rezidentiat.info.

CAPITOLUL II
Tematica, bibliografie, întrebari

Art. 7. Tematicile concursului de rezidentiat si bibliografia aferenta sunt diferite pe domenii. Ele sunt avizate de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România, respectiv Colegiul Farmacistilor din România, aprobate de ministrul sanatatii publice si sunt publicate în ziarul "Viata Medicala" nr. 8/22 febr.2008.

Art. 8. (1) Întrebarile sunt diferite, în functie de domeniu. Fiecare dintre seturile de întrebari este creat de grupuri de lucru diferite. Coordonatorul fiecarui grup de lucru este desemnat de presedintele comisiei centrale a rezidentiatului, iar numele lui este facut public doar dupa închiderea concursului.
(2) Coordonatorul fiecarui grup raspunde întru totul de corectitudinea formularii întrebarii, alegerea raspunsurilor corecte, de pastrarea secretului întrebarii si raspunsul la contestatii.
(3) Coordonatorul da avizul "bun de tipar" pentru multiplicarea caietelor de întrebari.

CAPITOLUL III
Înscrierea candidatilor

Art. 9. (1) La concurs se pot prezenta:
a) candidati care au diploma de licenta în profil medico-farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta;
b) rezidenti aflati în pregatire;
c) specialisti care doresc sa efectueze pregatire în cea de a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale;
d) medici, medici dentisti si farmacisti care au obtinut intrarea în specialitate în urma promovarii unui alt concurs de rezidentiat pe post. Cei care reusesc la concurs nu sunt absolviti de respectarea prevederilor stabilite prin actul aditional la contractul individual de munca, semnat initial.
(2) Candidatii sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii în domeniul pentru care candideaza.

Art. 10. A doua specialitate se poate obtine numai în regim cu taxa. Taxa anuala pentru efectuarea celei de a doua specialitati prin concurs de rezidentiat este aceeasi cu cea prevazuta pentru a doua specialitate, fara concurs de rezidentiat.

Art. 11. (1) Înscrierea la concurs se face la sediul autoritatii de sanatate publica judeteana pe teritoriul careia se afla posturile pentru care se concureaza, cu exceptia celor publicate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative pentru care înscrierea se face la nivelul acestui minister, din momentul aparitiei în presa a publicatiei de concurs si se termina cu 25 de zile înaintea concursului (27 mai 2008,inclusiv). Pentru posturile publicate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative pot concura ofiterii medici din reteaua acestui minister, cu respectarea conditiilor din prezenta metodologie.

(2) Publicatia de concurs cuprinde:

 1. data, locul si ora desfasurarii concursului;
 2. conditii de participare;
 3. locul si perioada de înscriere;
 4. site-ul pe care poate fi accesata lista posturilor si centrelor de pregatire;
 5. informatii generale.

Art. 12. Dosarul de înscriere al candidatului trebuie sa contina urmatoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, initiala tatalui si toate prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate. În cerere se vor mentiona judetul si domeniul pentru care concureaza, precum si acordul pentru folosirea numelui si afisarea rezultatului pe Internet;
 2. xerocopia buletinului/cartii de identitate sau pasaportului (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii);
 3. copia legalizata a diplomei de licenta de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist;
 4. adeverinta eliberata de unitatea în care sunt încadrati, din care sa reiasa specialitatea în care sunt confirmati si tipul contractului individual de munca, numai pentru rezidenti si specialisti;
 5. certificatul medical privind starea de sanatate, eliberat de unitatea sanitara teritoriala desemnata de autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, în care se precizeaza ca este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii în domeniul pentru care candideaza;
 6. copie legalizata a actelor doveditoare (certificat de casatorie etc.), prin care si-a schimbat numele;
 7. chitanta de plata a taxei de concurs, stabilita de Ministerul Sanatatii Publice.


Art. 13. (1) Dupa verificarea documentelor din dosare si a conditiilor de participare pentru fiecare candidat, autoritatile de sanatate publica, respectiv Ministerul Internelor si Reformei Administrative, alcatuiesc o singura lista cu candidatii, în ordinea alfabetica a numelor în cadrul domeniului, care cuprinde urmatoarele rubrici:

Nr. crt. ASP Domeniul (M, D, F) Nume, initiala tatalui, prenume Promotia (absolvent) UMF absolvita Loc actual de munca Numarul chitantei de plata a taxei de concurs Observatii privind starea de sanatate
functia unitatea

LEGENDA:
 • ASP - autoritatea de sanatate publica pentru care concureaza(se foloseste indicativul auto; ex.: BZ pentru ASP Buzau);
 • Domeniu (M – pentru domeniul medicina; D - pentru domeniul medicina dentara; F - pentru domeniul farmacie).
 • Locul actual de munca (pentru cei neîncadrati se trece "FP" în rubrica "unitatea", iar rubrica "functia" se lasa necompletata.
 • Observatii privind starea de sanatate (se completeaza numai cu "Apt" sau "Inapt").


(2) Întreaga responsabilitate a corectitudinii datelor înscrise în tabele apartine autoritatilor de sanatate publica, respectiv Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
(3) Listele sunt redactate, conform structurii de la alin. (1), într-un fisier Excel si sunt transmise la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti (Bucuresti, str. Bodesti nr. 1, sectorul 2) prin e-mail la adresa rezidentiat@perfmed.ro, în termen de doua zile de la terminarea înscrierilor, iar originalele sunt trimise prin Prioripost la adresa de mai sus, însotite de discheta. Instructiunile privind modul de completare a listelor în format electronic, precum si modelul de fisier Excel care se foloseste se gasesc la adresa de Internet www.rezidentiat.info.

Art. 14. (1) Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti verifica tabele cu candidatii înscrisi, redacteaza, în ordine alfabetica, lista pe judete, respectiv M.I.R.A., cu candidatii înscrisi la concurs, pe domenii. Repartizarea candidatilor pe sali se face diferentiat, pe domeniile pentru care s-au înscris, în ordinea alfabetica a judetelor.
(2) La data de 19 iunie 2008, candidatii pot afla sala si ora începerii probei de concurs, cercetând adresa de Internet pe site-ul www.rezidentiat.info.
(3) Cu cel putin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sala se afiseaza lista candidatilor repartizati în sala respectiva.

CAPITOLUL IV
Desfasurarea concursului

Art. 15. (1) Concursul se desfasoara în ziua de duminica, 22 iunie 2008.
(2) În dimineata zilei de concurs, la ora 7,30, seful de sala si supraveghetorii lipesc în dreptul fiecarui loc din sala o legitimatie de banca cu numarul de ordine al candidatului respectiv, numar corespunzator cu cel aflat în listele candidatilor.
(3) Începând cu ora 8,30, candidatii pot intra în sala în care au fost repartizati. La intrare se legitimeaza în fata sefului de sala cu buletinul/cartea de identitate sau pasaportul, documente ce trebuiesc sa fie în termen de valabilitate. Cei fara un astfel de document valabil nu sunt primiti în sala de concurs.

Art. 16. (1) Candidatii sunt asezati în sala conform listelor finale afisate, cu exceptia perechilor sot-sotie, frati-surori, care au obligatia, sub sanctiunea anularii lucrarii si eliminarii din concurs, sa semnaleze sefului de sala aceste situatii, pentru a putea fi asezati separat. Candidatii aflati în sala pot declara, sub semnatura, situatiile mentionate mai sus. Fiecare candidat se aseaza la locul indicat prin legitimatia de banca. Candidatii ocupa numai locurile indicate de organizatori si nu au voie sa le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat initial nu este corespunzator, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicatia sefului de sala.
(2) Candidatii sunt asezati în sala în asa fel încât sa ramâna cel putin un loc liber între doi candidati.
(3) În prezenta tuturor candidatilor, sefii de sala citesc instructiunile privind modul de desfasurare a concursului.

Art. 17. (1) Începând cu ora 8,45, se împart candidatilor grilele pentru raspuns si câte o carioca neagra pentru completat grila (atât pentru completat raspunsurile considerate corecte, cât si pentru completat datele de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru raspuns se împart dupa algoritmul stabilit de comisia comuna centrala.
(2) Se procedeaza la verificarea de catre fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greseli de tiparire, caz în care grila respectiva este înlocuita. Fiecare candidat completeaza apoi datele personale în spatiul special de pe grila, cu litere majuscule.
(3) Seful de sala si supraveghetorii verifica corectitudinea datelor înscrise, confruntându-le cu actul de identitate al candidatului si cu legitimatia de banca. Dupa aceasta operatiune, actul de identitate al fiecarui candidat ramâne pe banca pe toata durata probei scrise. Candidatii poarta întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grila.
(4) Sacii sigilati continând caietele cu întrebari sunt adusi la sali în jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatata de seful de sala si de 3 candidati din sala respectiva. La ora 10,00 se desigileaza sacii în toate salile de concurs. Se împart apoi candidatilor caietele cu întrebari, tinându-se cont de tipul de grila primit anterior. Din momentul în care a fost distribuit ultimul caiet începe masurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Seful de sala noteaza la loc vizibil (fie prin scriere pe tabla, fie pe o hârtie, care este afisata) si informeaza candidatii despre ora de începere si ora de terminare a concursului.
(5) Fiecare candidat verifica caietul cu întrebari, fiind schimbate caietele cu greseli de tiparire.
(6) Întreaga responsabilitate asupra corespondentei între tipul de grila si cel al caietului cu întrebari revine candidatului.
(7) Candidatii care nu sunt prezenti în sala în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebari nu mai au acces în sala de concurs.
(8) În timpul concursului candidatii nu au voie sa consulte nici un fel de materiale, sa discute cu ceilalti candidati, sa copieze sau sa aiba asupra lor aparatura electronica de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate într-un colt al salii, unde candidatii nu au acces pâna la terminarea concursului.
(9) La terminarea concursului candidatii predau sefului de sala, sub semnatura, grila de raspuns. Caietul cu întrebari ramâne în posesia candidatilor, cu exceptia celor care, din orice motiv, parasesc sala în primele 3 ore de concurs.
(10) Candidatii absenti si cei care se retrag din concurs sunt mentionati ca atare în procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag predau grila de raspuns si caietul cu întrebari, sub semnatura, si pot parasi sala doar dupa expirarea primelor 30 de minute de la începerea concursului. Seful de sala scrie pe grila lor „Retras din concurs”. Aceste grile sunt preluate, constituind documente pe baza carora, în lista finala, pentru candidatul care s-a retras, se face mentiunea „Retras din concurs”. Dupa parasirea salii, nici unui candidat nu îi mai este permisa revenirea (pe perioada desfasurarii probei) pentru nici un motiv, cu exceptia situatiei în care un candidat are necesitati fiziologice, caz în care este însotit de 2 supraveghetori si poate lipsi din sala maximum 10 minute. Timpul absentei din sala nu prelungeste durata probei pentru candidatul respectiv.
(11) Grilele de raspuns bune de corectat se predau de catre candidati, sub semnatura, sefului de sala. Corectura acestor grile se face în mod electronic, în sala de concurs, în prezenta autorului si a înca 2 candidati din sala respectiva, care semneaza pe grila. Dupa anuntarea punctajului tuturor candidatilor din sala respectiva, seful de sala, în prezenta a 3 candidati, ambaleaza si sigileaza plicul cu grilele corectate si discheta.
(12) Grilele de raspuns cu mentiunea "Retras din concurs" se ambaleaza separat.
(13) Grilele de raspuns gresite si cele nefolosite sunt ambalate separat si poarta mentiunea "Anulat".
(14) Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu mentiunea „Retras din concurs” si grile "Anulat" ) se mentioneaza sala, numarul de candidati, numarul de grile corectate, respectiv „Retras din concurs”, "Anulat".
(15) Sefii de sala completeaza un proces-verbal privind numarul de: candidati înscrisi, candidati prezenti, grile de raspuns, caiete cu întrebari si dischete primite si returnate. Procesele-verbale sunt semnate de sefii de sala, supraveghetori si 3 candidati.
(16) Coletele si procesele-verbale sunt puse în saci, care sunt sigilati la rândul lor si predati reprezentantilor comisiei centrale. Pentru sigilare se folosesc clesti speciali, care se gasesc la reprezentantul desemnat de comisia centrala , ca raspunzator de locatia respectiva de concurs.
(17) Sacii sunt transportati la sediul comisiei centrale. Camerele în care se depoziteaza sacii sunt sigilate de presedintele comisiei centrale.

CAPITOLUL V
Clasificarea candidatilor

Art. 18. Presedintele comisiei centrale de rezidentiat împreuna cu colectivele care au alcatuit întrebarile de concurs sunt prezenti în ziua concursului, începând cu ora 11,00, la sediul comisiei. Grilele cu raspunsuri sunt multiplicate în prezenta membrilor comisiei centrale de rezidentiat si transmise în sali prin delegati, în plicuri sigilate. Plicul este înmânat sefului de sala de catre delegati la expirarea celor 4 ore de concurs si dupa predarea de catre candidati a grilelor pentru corectat.

Art. 19. (1) Eventualele contestatii privind raspunsurile corecte sunt depuse de candidati în termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor în salile de concurs. Contestatiile se depun la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar sau se transmit prin fax la nr. 021/255.64.06.
(2) Comisia centrala analizeaza si comunica raspunsurile corecte ramase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea grilei corecte ramase definitiva se face prin publicarea pe Internet pe site-ul www.rezidentiat.info si prin afisarea la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar si constituie raspuns la contestatiile primite.
(3) În urma analizarii contestatiilor si stabilirii grilei corecte ramase definitiva, punctajele comunicate în sali pot suferi modificari.

Art. 20. (1) Prelucrarea rezultatelor stabilite în urma aplicarii grilei corecte ramase definitiva se face de catre o comisie de specialisti propusi de comisia centrala si desemnati prin ordin al ministrului sanatatii publice. Membrii acestei comisii nu au voie sa introduca sau sa scoata din sala respectiva nici un fel de material. În sala respectiva nu au acces decât persoanele care formeaza comisia mentionata.
(2) Grila corecta ramasa definitiva este aplicata tuturor candidatilor de la domeniul respectiv, indiferent daca au contestat sau nu grila cu raspunsuri anuntata în salile de concurs.

Art. 21. Înainte de alcatuirea clasificarilor pe judete, respectiv pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative si domenii, comisia desemnata la art. 20 alin. (1) procedeaza la desfacerea sacilor si la verificarea continutului fiecarui colet, semnalând eventualele neconcordante.

Art. 22. (1) Clasificarea pe judete, respectiv pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative si domenii rezulta prin unificarea electronica a rezultatelor stabilite în urma aplicarii grilei corecte ramase definitiva.
(2) Rezultatele concursului national pentru rezidentiatul pe post se confirma prin ordin al ministrului sanatatii publice.

CAPITOLUL VI
Rezultate, alegerea posturilor si a centrelor de pregatire

Art. 23. (1) Data afisarii clasificarilor este anuntata în timp util prin mass-media si pe site-ul www.rezidentiat.info.
(2) Clasificarile pe domenii si judete, respectiv pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative, data si locul alegerii posturilor sunt afisate la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar sau pot fi accesate pe Internet.

Art. 24. (1)Alegerea posturilor se face la nivelul autoritatii de sanatate publica pentru care s-a concurat. Odata cu alegerea postului candidatii depun maximum 3 optiuni privind centrul universitar publicat, în care urmeaza sa efectueze pregatire.
(2) Directorul executiv al autoritatii de sanatate publica va elibera candidatilor o adeverinta în care se vor preciza unitatea sanitara, localitatea, specialitatea si postul ales.
(3) Alegerea posturilor publicate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative se organizeaza de catre acest minister, cu respectarea prevederilor de la alin(1) si alin(2) .
(4) Confirmarea în rezidentiat se face prin ordin al ministrului sanatatii publice. Autoritatile de sanatate publica, respectiv Ministerul Internelor si Reformei Administrative vor transmite Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar, în 48 de ore de la finalizarea alegerii posturilor tabelele în original continand urmatoarele rubrici:

Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj obtinut Postul ales Centrul univ. de pregatire Semnatura candidatului
Unitatea sanitara Localitatea Specialitatea (maxim 3 optiuni)(5) Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii întocmirii tabelului revine autoritatii de sanatate publica, respectiv Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 25. Candidatii sau împuternicitii acestora care nu sunt prezenti în data, ora si locul fixate pentru alegerea postului pierd drepturile conferite de concurs.

Art.26. Posturile ramase neocupate se republica la concursul de rezidentiat din noiembrie 2008.

Art.27. Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar va analiza optiunile privind centrele universitare în care urmeaza sa efectueze pregatire, urmând ca nominalizarea centrului sa se faca în functie de punctajul obtinut la concursul de rezidentiat. Centrele universitare de pregatire astfel stabilite se afiseaza pe site-ul www.rezidentiat.info. Contestatiile privind stabilirea acestor centre se pot depune în 24 de ore de la data si ora afisarii prin fax la nr.de telefon 021/255.64.06. Rezultatul la contestatii va fi afisat în 48 de ore pe site-ul www.rezidentiat.info.

CAPITOLUL VII
Exemplificari privind tipurile de întrebari si modul de punctare

Art. 28. Caietele de concurs au un numar de 200 de întrebari pentru fiecare domeniu. Toate întrebarile de concurs sunt elaborate de comisiile de specialisti stabilite de presedintele comisiei centrale si sunt diferite de cele deja publicate.

Art. 29. (1) Cele 200 de întrebari de concurs sunt de doua tipuri, astfel:
a) 25% din total sunt întrebari tip complement simplu, cu un singur raspuns corect posibil din 5; se noteaza fiecare întrebare cu raspuns corect cu 4 puncte; daca la aceste întrebari candidatii marcheaza mai mult sau mai putin de un raspuns corect, întrebarea se anuleaza (punctaj 0);
b) 75% din total sunt întrebari tip complement multiplu cu 2 - 4 raspunsuri corecte, fiecare întrebare cu raspunsuri corecte este notata cu 5 puncte; daca la aceste întrebari candidatul marcheaza mai putin de 2 sau mai mult de 4 raspunsuri, întrebarea se anuleaza (punctaj 0).
(2) În caietul de concurs se precizeaza întrebarile de tip complement simplu si întrebarile de tip complement multiplu.
Exemplu de punctare:

A B C D E întrebare cu doua raspunsuri corecte A si C

In cazul în care marcheaza corect A si C, primeste 5 puncte, astfel:
A B C D E  
x   x      
1 1 1 1 1 = 5 puncte

În cazul în care marcheaza A si B, primeste 3 puncte, astfel:
A B C D E  
x x        
1 0 0 1 1 = 3 puncte


(3) Departajarea candidatilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reprezinta calculul statistic în functie de raspunsurile corecte date de toti candidatii la întrebarea considerata cu gradul de dificultate cel mai mare.
(4) Departajarea candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil se face prin sustinerea unei probe suplimentare de departajare. Aceasta proba consta din 100 de întrebari, din tematica si bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcatuite cu 24 de ore înainte de sustinerea probei, într-un sediu securizat. Aceasta proba are loc în ziua de sâmbata, 28 iunie 2008, în centrul universitar în care s-a desfasurat concursul. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezenta candidatilor. Rezultatele sunt folosite pentru alcatuirea unei ierarhizari a candidatilor care au obtinut punctaj maxim posibil. Candidatii care nu se prezinta la proba de departajare figureaza în clasificare în ordine alfabetica, dupa ierarhizarea candidatilor care au sustinut proba de departajare.
(5) Pentru sustinerea probei de departajare nu se percepe taxa.

CAPITOLUL VIII
Probleme de organizare

Art. 30. Pentru buna desfasurare a concursului de rezidentiat se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea urmatoarelor obligatii:

 1. publicarea tematicii si a bibliografiei de concurs, precum si a metodologiei de desfasurare a concursului - coordonator este presedintele comisiei centrale;
 2. stabilirea numarului de posturi pe judete si centre de pregatire, conform prevederilor legale - ordin al ministrului sanatatii publice;
 3. rezolvarea problemelor financiare (propunere taxa si încasare, cheltuieli pentru chirii, materiale, plata personalului care a contribuit la concurs etc.) - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar;
 4. închirierea salilor pentru concurs, prezentarea unui tabel cu locul, numele si capacitatea fiecarei sali, având grija sa ramâna în fiecare sala 1 - 3 locuri libere (în functie de capacitatea salii) si verificarea cu o saptamâna înainte a conditiilor de lucru în sala respectiva (lumina, aerisire, scaune bune etc.) - responsabil este presedintele comisiei centrale;
 5. asigurarea materialelor necesare întregii sesiuni (hârtie, carioci de culori diferite, hârtie de împachetat, plicuri pentru grile, sfoara, dischete noi, clesti pentru sigilat etc.) - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar;
 6. organizarea supravegherii concursului - responsabil este presedintele comisiei centrale: - solicitarea prin UMF si ASP a unui numar suficient de supraveghetori (1 supraveghetor la 25 de candidati cu un minim de 3 persoane pentru o sala); - desemnarea sefilor de cladire, de sala si a supraveghetorilor pe locuri de concurs; - instruirea acestora cu o saptamâna înainte de concurs;
 7. întocmirea si tiparirea listelor cu candidati, a legitimatiilor de banca si împartirea candidatilor pe sali în functie de capacitatea fiecareia, afisarea acestora si transmiterea spre web master pentru publicare pe Internet - responsabil Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar;
 8. elaborarea si tiparirea instructiunilor pentru sefii de cladire, de sala, supraveghetori si candidati - coordonator este presedintele comisiei centrale;
 9. elaborarea si tiparirea documentelor nesecrete (procese-verbale, diferentiate pentru sefii de cladiri si de sala, de predare-primire a sacilor cu caiete cu întrebari si de predare-primire de la sfârsitul concursului, pentru plicuri cu grile corectate, dischete, plicuri cu grile anulate sau nefolosite, grile „Retras din concurs”, caiete cu întrebari nefolosite, atât ale sefilor de sala catre sefii de cladire, cât si ale sefilor de cladire catre comisia centrala; procese-verbale privind derularea concursului, completate si semnate de sefii de sala si de supraveghetori, grilele de raspuns, plicurile ce contin borderourile de predare a grilei pentru corectat si de luare la cunostinta a punctajului) - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar;
 10. tiparirea caietelor cu întrebari - responsabil este presedintele comisiei centrale;
 11. transportul caietelor cu întrebari la salile de concurs si apoi al grilelor corectate la locul stabilit de comisia centrala, pregatire de masini si personal de însotire - responsabil este presedintele comisiei centrale;
 12. pregatirea pentru corectura, dupa aducerea la sali a aparaturii electronice si asigurarea personalului necesar, altul decât sefii de sala sau supraveghetorii -responsabil este presedintele comisiei centrale;
 13. stabilirea programului de corectare a grilelor pe calculator - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar;
 14. citirea grilelor prin scanare - responsabil este presedintele comisiei centrale;
 15. stabilirea grilei de raspuns - responsabil este presedintele comisiei centrale;
 16. stabilirea clasificarilor pe judete, respectiv pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative, în ordinea descrescatoare a punctajelor, cu departajare conform prevederilor art.29 alin. (3) si (4), pe domenii - responsabil este presedintele comisiei centrale;
 17. afisarea clasificarilor finale pe judete, respectiv MIRA - responsabil este presedintele comisiei centrale;
 18. crearea unei pagini de web pe Internet în care se publica toate informatiile nesecrete legate de concurs (distributia pe sali a candidatilor, locul de afisare a acestor date, instructiuni pentru candidati, punctaje obtinute, cataloagele finale în ordinea clasificarii etc.) - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar;
 19. alegerea posturilor publicate la rezidentiat pe post - responsabil este directorul executiv al autoritatii de sanatate publica.

Art. 31. (1) Pregatirea materialelor necesare desfasurarii concursului presupune: realizarea grilelor pentru raspuns, pregatirea sacilor cu materiale nesecrete si realizarea caietelor cu întrebari.
(2) Grilele pentru raspuns se tiparesc, pâna la data de 9 iunie 2008, într-un numar dublu fata de numarul candidatilor înscrisi pe liste, plus o rezerva de 10% din fiecare tip, pentru a preîntâmpina posibilele dificultati generate de distributia diferita a fiecarui tip de grila în sali. Grilele sunt de 4 tipuri, notate cu A, B, C si D, pentru fiecare domeniu corespunzator cu notarea caietelor cu întrebari, în asa fel încât în sali candidatii care au locurile apropiate sa aiba grile si caiete de tipuri diferite.
(3) Pregatirea sacilor pentru sali continând toate materialele nesecrete necesare (cu exceptia caietelor cu întrebari) se face de catre Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar, în saptamâna premergatoare concursului. Fiecare sac, pe care se scrie domeniul, cladirea, sala, precum si continutul sacului, cuprinde urmatoarele materiale:
- colete sigilate cu grile pentru raspuns; numarul grilelor pentru raspuns este dublu fata de numarul candidatilor din sala respectiva (+ 10%), în asa fel încât sa se asigure posibilitatea schimbarii grilei cu una de acelasi tip, o data pentru fiecare candidat, în cazul în care candidatul a facut greseli si solicita schimbarea grilei; pe fiecare colet se scrie sala, numarul de candidati din sala respectiva, numarul de grile pentru raspuns continute de colet (numarul candidatilor din sala respectiva x 2 + 10%);
- pixuri-carioca negre pentru completarea grilei de raspuns; numarul pixurilor-carioca este corespunzator numarului candidatilor din sala respectiva + 30% rezerva;
- plicuri format A4 pentru împachetarea grilelor corectate;
- coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce se introduc în plicuri;
- plicuri format A5 continând plumbii si sârma pentru sigilat sacii;
- banda adeziva pentru sigilat plicurile cu grilele corectate si coletele cu grile anulate si retrase din concurs;
- sfoara pentru legat coletele cu grile;
- hârtie de împachetat pentru coletele cu grile anulate si retrase din concurs;
- sârme cu plumbi;
- pixuri-carioca de culoare rosie.
Sacii cu materialele nesecrete sigilati sunt depozitati la nivelul Ministerului Sanatatii Publice, cu doua zile înainte de concurs. Sediul este sigilat. În dimineata zilei de concurs sacii sigilati, continând cele de mai sus, separat pentru fiecare sala de concurs, sunt transportati de comisiile special desemnate la locurile de desfasurare a concursului.
(4) Pentru crearea si multiplicarea Caietelor cu întrebari se desfasoara urmatoarele activitati:

 1. Presedintele comisiei centrale împreuna cu coordonatorul îsi aleg grupurile de lucru pentru conceperea întrebarilor. Aceste grupuri de lucru sunt facute publice în ziua concursului.
 2. Întrebarile sunt create dupa tematica si bibliografia deja anuntate. Ele sunt prezentate în anumite conditii de punere în pagina si/sau pe discheta pe un anumit tipar.
 3. Caietele cu întrebari sunt alcatuite si multiplicate de o comisie special desemnata care lucreaza într-un loc de unde nu are nici o legatura cu exteriorul si nu paraseste locul respectiv, decât dupa minimum o ora de la începerea probei scrise (nu mai devreme de ora 11,00). La locul respectiv, comisia desemnata dispune de toate materialele si echipamentele necesare multiplicarii caietelor cu întrebari si ambalarii lor în sacii ce vor fi sigilati. Caietele sunt multiplicate într-un numar stabilit în functie de numarul candidatilor din fiecare sala, plus o rezerva de 20% pentru înlocuire, în cazul unor eventuale greseli de tiparire si pentru preîntâmpinarea dificultatilor legate de distributia diferita a fiecarui tip în sala. Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C si D pentru fiecare domeniu. Caietele contin aceleasi întrebari, dar ordinea acestor întrebari este diferita pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete.
 4. Dupa multiplicarea caietelor într-un numar corespunzator din fiecare tip acestea sunt împachetate, pachetele sunt sigilate cu banda adeziva si stampilate (stampila este emisa de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar), puse în saci, iar sacii sunt sigilati cu clestii transmisi de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este pusa în sacul desemnat pentru fiecare sala de concurs.
 5. În dimineata zilei de concurs, sacii sigilati, separat pentru fiecare sala de concurs, sunt transportati la locul de desfasurare a concursului de comisiile special desemnate, în masini însotite de doua persoane.
 6. Dupa terminarea operatiunilor de multiplicare, toate materialele ramase (rebuturi, plusuri, matrite din copiatoare etc.) sunt împachetate separat, sigilate si transportate la sediul comisiei centrale, unde se pastreaza pâna dupa alegerea posturilor si a centrelor de pregatire.

x x x