Rezidentiat.info

Site oficial al concursurilor nationale de rezidentiat.

Rezidentiat pe post, sesiunea 22 iunie 2008

Ministerul Sanatatii Publice organizeaza concurs national de intrare în rezidentiat pe post în medicina, medicina dentara si farmacie la data de 22 iunie 2008. Concursul se desfasoara în centrul universitar Bucuresti pentru toate cele trei domenii de specialitate.

Publicatie de concurs

  descarca publicatia de concurs (format .pdf)

1. Ministerul Sanatatii Publice organizeaza concurs national de intrare în rezidentiat pe post în medicina, medicina dentara si farmacie la data de 22 iunie 2008. Concursul se desfasoara în centrul universitar Bucuresti pentru domeniul medicina, medicina dentara si farmacie.

2. La concurs se pot prezenta:

 1. candidati care au diploma de licenta în profil medico-farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta;
 2. rezidenti aflati în pregatire;
 3. specialisti care doresc sa efectueze pregatire în cea de a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale;
 4. medici, medici dentisti si farmacisti care au obtinut intrarea în specialitate în urma promovarii unui alt concurs de rezidentiat pe post. Cei care reusesc la concurs nu sunt absolviti de respectarea prevederilor stabilite prin actul aditional la contractul individual de munca, semnat initial.


3. Candidatii sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii în domeniul pentru care candideaza.

4. A doua specialitate se poate obtine numai în regim cu taxa. Taxa anuala pentru efectuarea celei de a doua specialitati prin concurs de rezidentiat este aceeasi cu cea prevazuta pentru a doua specialitate, fara concurs de rezidentiat.

5. Înscrierea la concurs se face la sediul autoritatii de sanatate publica judeteana pe teritoriul careia se afla posturile pentru care se concureaza, cu exceptia celor publicate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative pentru care înscrierea se face la nivelul acestui minister, din momentul aparitiei în presa a publicatiei de concurs si se termina cu 25 de zile înaintea concursului (27 mai 2008, inclusiv). Pentru posturile publicate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative pot concura ofiterii medici din reteaua acestui minister, cu respectarea conditiilor din prezenta publicatie.

6. Tematicile concursului de rezidentiat si bibliografia aferenta sunt diferite pe domenii. Ele sunt avizate de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România, respectiv Colegiul Farmacistilor din România, aprobate de ministrul sanatatii publice si sunt publicate în ziarul "Viata Medicala" nr.8/22 febr.2008.

7. Caietele de concurs au un numar de 200 de întrebari pentru fiecare domeniu. Toate întrebarile de concurs sunt elaborate de comisiile de specialisti stabilite de presedintele comisiei centrale si sunt diferite de cele deja publicate.

8. Cele 200 de întrebari de concurs sunt de doua tipuri, astfel:
a) 25% din total sunt întrebari tip complement simplu, cu un singur raspuns corect posibil din 5; se noteaza fiecare întrebare cu raspuns corect cu 4 puncte; daca la aceste întrebari candidatii marcheaza mai mult sau mai putin de un raspuns corect, întrebarea se anuleaza (punctaj 0);
b) 75% din total sunt întrebari tip complement multiplu cu 2 - 4 raspunsuri corecte, fiecare întrebare cu raspunsuri corecte este notata cu 5 puncte; daca la aceste întrebari candidatul marcheaza mai putin de 2 sau mai mult de 4 raspunsuri, întrebarea se anuleaza (punctaj 0).

9. În caietul de concurs se precizeaza întrebarile de tip complement simplu si întrebarile de tip complement multiplu.
Exemplu de punctare:

A B C D E întrebare cu doua raspunsuri corecte A si C

In cazul în care marcheaza corect A si C, primeste 5 puncte, astfel:
A B C D E  
x   x      
1 1 1 1 1 = 5 puncte

În cazul în care marcheaza A si B, primeste 3 puncte, astfel:
A B C D E  
x x        
1 0 0 1 1 = 3 puncte


10. Departajarea candidatilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reprezinta calculul statistic în functie de raspunsurile corecte date de toti candidatii la întrebarea considerata cu gradul de dificultate cel mai mare.

11. Departajarea candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil se face prin sustinerea unei probe suplimentare de departajare. Aceasta proba consta din 100 de întrebari, din tematica si bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcatuite cu 24 de ore înainte de sustinerea probei, într-un sediu securizat. Aceasta proba are loc în ziua de sâmbata, 28 iunie 2008, în centrul universitar în care s-a desfasurat concursul. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezenta candidatilor. Rezultatele sunt folosite pentru alcatuirea unei ierarhizari a candidatilor care au obtinut punctaj maxim posibil. Candidatii care nu se prezinta la proba de departajare figureaza în clasificare în ordine alfabetica, dupa ierarhizarea candidatilor care au sustinut proba de departajare.
Pentru sustinerea probei de departajare nu se percepe taxa.

12. Punctajul minim de promovare reprezinta 65% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebari pentru fiecare domeniu.

13. Dosarul de înscriere al candidatului trebuie sa contina urmatoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, initiala tatalui si toate prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate. În cerere se vor mentiona judetul si domeniul pentru care concureaza, precum si acordul pentru folosirea numelui si afisarea rezultatului pe Internet;
 2. xerocopia buletinului/cartii de identitate sau pasaportului (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii);
 3. copia legalizata a diplomei de licenta de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist;
 4. adeverinta eliberata de unitatea în care sunt încadrati, din care sa reiasa specialitatea în care sunt confirmati si tipul contractului individual de munca, numai pentru rezidenti si specialisti;
 5. xerocopia buletinului/cartii de identitate sau pasaportului (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii);
 6. certificatul medical privind starea de sanatate, eliberat de unitatea sanitara teritoriala desemnata de autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, în care se precizeaza ca este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii în domeniul pentru care candideaza;
 7. copie legalizata a actelor doveditoare (certificat de casatorie etc.), prin care si-a schimbat numele;
 8. Chitanta de plata a taxei de concurs 275 lei (RON)/participant. Taxa se va plati în contul IBAN al Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti nr. RO72TREZ7025025XXX000266, deschis la Trezoreria sector 2 Bucuresti, cod cont 5025.

14. Dupa verificarea documentelor din dosare si a conditiilor de participare pentru fiecare candidat, autoritatile de sanatate publica, respectiv Ministerul Internelor si Reformei Administrative, alcatuiesc o singura lista cu candidatii, în ordinea alfabetica a numelor în cadrul domeniului, care cuprinde urmatoarele rubrici:

Nr. crt. ASP Domeniul (M, D, F) Nume, initiala tatalui, prenume Promotia (absolvent) UMF absolvita Loc actual de munca Numarul chitantei de plata a taxei de concurs Observatii privind starea de sanatate
functia unitatea

LEGENDA:
 • ASP - autoritatea de sanatate publica pentru care concureaza(se foloseste indicativul auto; ex.: BZ pentru ASP Buzau);
 • Domeniu (M – pentru domeniul medicina; D - pentru domeniul medicina dentara; F - pentru domeniul farmacie).
 • Locul actual de munca (pentru cei neîncadrati se trece "FP" în rubrica "unitatea", iar rubrica "functia" se lasa necompletata.
 • Observatii privind starea de sanatate (se completeaza numai cu "Apt" sau "Inapt").

Intreaga responsabilitate a corectitudinii datelor înscrise în tabele apartine autoritatilor de sanatate publica, respectiv Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Listele sunt redactate, conform structurii de mai sus, într-un fisier Excel si sunt transmise la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti (Bucuresti, str. Bodesti nr. 1, sectorul 2) prin e-mail la adresa rezidentiat@perfmed.ro, în termen de doua zile de la terminarea înscrierilor, iar originalele sunt trimise prin Prioripost la adresa de mai sus, însotite de discheta. Instructiunile privind modul de completare a listelor în format electronic, precum si modelul de fisier Excel care se foloseste se gasesc la adresa de Internet www.rezidentiat.info.

15. Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti verifica tabele cu candidatii înscrisi, redacteaza, în ordine alfabetica, lista pe judete, respectiv M.I.R.A., cu candidatii înscrisi la concurs, pe domenii. Repartizarea candidatilor pe sali se face diferentiat, pe domeniile pentru care s-au înscris, în ordinea alfabetica a judetelor.
La data de 19 iunie 2008, candidatii pot afla sala si ora începerii probei de concurs, cercetând adresa de Internet pe site-ul www.rezidentiat.info.
Cu cel putin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sala se afiseaza lista candidatilor repartizati în sala respectiva.

16. În ziua concursului, la ora 7,30, seful de sala si supraveghetorii lipesc în dreptul fiecarui loc din sala o legitimatie de banca cu numarul de ordine al candidatului respectiv, numar corespunzator cu cel aflat în listele candidatilor.

17. Începând cu ora 8,30, candidatii pot intra în sala în care au fost repartizati. La intrare se legitimeaza în fata sefului de sala cu buletinul/cartea de identitate sau pasaportul, documente ce trebuiesc sa fie în termen de valabilitate. Cei fara un astfel de document valabil nu sunt primiti în sala de concurs.

18. Candidatii sunt asezati în sala conform listelor finale afisate, cu exceptia perechilor sot-sotie, frati-surori, care au obligatia, sub sanctiunea anularii lucrarii si eliminarii din concurs, sa semnaleze sefului de sala aceste situatii, pentru a putea fi asezati separat. Candidatii aflati în sala pot declara, sub semnatura, situatiile mentionate mai sus. Fiecare candidat se aseaza la locul indicat prin legitimatia de banca. Candidatii ocupa numai locurile indicate de organizatori si nu au voie sa le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat initial nu este corespunzator, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicatia sefului de sala.
Candidatii sunt asezati în sala în asa fel încât sa ramâna cel putin un loc liber între doi candidati.
În prezenta tuturor candidatilor, sefii de sala citesc instructiunile privind modul de desfasurare a concursului.

19. Proba de concurs are o durata de patru ore.

20. Grilele de raspuns bune de corectat se predau de catre candidati, sub semnatura, sefului de sala. Corectura acestor grile se face în mod electronic, în sala de concurs, în prezenta autorului si a înca 2 candidati din sala respectiva, care semneaza pe grila. Dupa anuntarea punctajului tuturor candidatilor din sala respectiva, seful de sala, în prezenta a 3 candidati, ambaleaza si sigileaza plicul cu grilele corectate si discheta.

21. Eventualele contestatii privind raspunsurile corecte sunt depuse de candidati în termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor în salile de concurs. Contestatiile se depun la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar sau se transmit prin fax la nr. 021/255.64.06.
Comisia centrala analizeaza si comunica raspunsurile corecte ramase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea grilei corecte ramase definitiva se face prin publicarea pe Internet pe site-ul www.rezidentiat.info si prin afisarea la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar si constituie raspuns la contestatiile primite.
În urma analizarii contestatiilor si stabilirii grilei corecte ramase definitiva, punctajele comunicate în sali pot suferi modificari.

22. Clasificarea pe judete, respectiv pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative si domenii rezulta prin unificarea electronica a rezultatelor stabilite în urma aplicarii grilei corecte ramase definitiva.
Rezultatele concursului national pentru rezidentiatul pe post se confirma prin ordin al ministrului sanatatii publice.

23. Data afisarii clasificarilor este anuntata în timp util prin mass-media si pe site-ul www.rezidentiat.info.
Clasificarile pe domenii si judete, respectiv pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative, data si locul alegerii posturilor sunt afisate la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar sau pot fi accesate pe Internet.

24. Alegerea posturilor se face la nivelul autoritatii de sanatate publica pentru care s-a concurat. Odata cu alegerea postului candidatii depun maximum 3 optiuni privind centrul universitar publicat, în care urmeaza sa efectueze pregatire.
Directorul executiv al autoritatii de sanatate publica va elibera candidatilor o adeverinta în care se vor preciza unitatea sanitara, localitatea, specialitatea si postul ales.
Alegerea posturilor publicate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative se organizeaza de catre acest minister, cu respectarea prevederilor de mai sus.
Confirmarea în rezidentiat se face prin ordin al ministrului sanatatii publice.
Autoritatile de sanatate publica, respectiv Ministerul Internelor si Reformei Administrative vor transmite Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar, în 48 de ore de la finalizarea alegerii posturilor tabelele în original continând urmatoarele rubrici:

Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj obtinut Postul ales Centrul univ. de pregatire Semnatura candidatului
Unitatea sanitara Localitatea Specialitatea (maxim 3 optiuni)

Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii întocmirii tabelului revine autoritatii de sanatate publica, respectiv Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

25. Candidatii sau împuternicitii acestora care nu sunt prezenti în data, ora si locul fixate pentru alegerea postului pierd drepturile conferite de concurs.

26. Posturile ramase neocupate se republica la concursul de rezidentiat din noiembrie 2008.

27. Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar va analiza optiunile privind centrele universitare în care urmeaza sa efectueze pregatire, urmând ca nominalizarea centrului sa se faca în functie de punctajul obtinut la concursul de rezidentiat. Centrele universitare de pregatire astfel stabilite se afiseaza pe site-ul www.rezidentiat.info. Contestatiile privind stabilirea acestor centre se pot depune în 24 de ore de la data si ora afisarii prin fax la nr.de telefon 021/255.64.06. Rezultatul la contestatii va fi afisat în 48 de ore pe site-ul www.rezidentiat.info.

x x x

Lista posturilor si a centrelor de pregatire pentru concursul de rezidentiat pe post sesiunea 22 iunie 2008 se afla afisate începând cu data de 15 aprilie 2008 pe site-ul www.rezidentiat.info.